TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
General Fitness Class-Monday-05:30 to 06:25
General Fitness Class-Wednesday-05:30 to 06:25
General Fitness Class-Friday-05:30 to 06:25
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
Boxing Club Training-Saturday-08:00 to 09:30
09:00 - 10:00
General Fitness Class-Tuesday-09:30 to 10:25
Box-Fit-Thursday-09:30 to 10:25
10:00 - 11:00
General Fitness Class-Monday-10:00 to 11:00
Box-Fit-Wednesday-10:00 to 11:00
Box-Fit-Friday-10:00 to 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
Junior Boxing Class-Tuesday-16:30 to 17:25
Junior Boxing Class-Thursday-16:30 to 17:25
17:00 - 18:00
Boxing Club Training-Monday-17:00 to 18:30
Sparring Class-Tuesday-17:30 to 19:00
Boxing Club Training-Wednesday-17:00 to 18:30
Sparring Class-Thursday-17:30 to 19:00
Boxing Club Training-Friday-17:00 to 18:30
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 00:00